MENU MENU
Načítám...
CZ DE EN
Zpět
Zpět

VOP a reklamační řád

Obchodní podmínky společnosti ARBYD CZ s.r.o., IČ: 26339269

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost ARBYD CZ s.r.o., IČ 26339269, DIČ CZ26339269, se sídlem Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 13984 jako prodávající (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé je kupující (dále jen „Kupující“).

V případě rozporu mezi těmito VOP a platnou smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy.

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
 
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ní jinak jedná.
 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Podnikatelem se pro účely VOP rozumí ten, kdo jedná v souladu s předchozí větou v rámci své podnikatelské činnosti. Uvede-li Kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená ve VOP pro podnikatele.

Pokud je v těchto VOP uvedeno „Kupující spotřebitel“ nebo jen „Spotřebitel“, platí, že se příslušné ustanovení VOP nevztahuje na kupujícího podnikatele.

Kupující akceptací nabídky Prodávajícího (viz čl. III. odst. 1 VOP) potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy obsažená v článku II, Reklamační řád, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.  

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

Prodávající sděluje, že

1.     náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora Kupujícího, Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);

2.     požaduje úhradu kupní ceny dle dohody před uzavřením smlouvy

3.     ceny zboží a služeb jsou uvedeny bez DPH, kdy k ceně bude připočteno DPH v zákonné výši, náklady na dodání zboží nebo služby se určují individuálně a jsou vyčísleny před potvrzením kupní smlouvy.

III. Smlouva

1. Uzavření smlouvy

Prodávající vyhotoví na základě poptávky Kupujícího písemnou nabídku na poptávané zboží. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Kupující písemně potvrdí nabídku Prodávajícímu. 

Prodávající má právo učinit nabídku časově omezenou s tím, že smlouva bude uzavřena pouze v případě, že Kupující nabídku potvrdí ve lhůtě platnosti nabídky; později učiněná akceptace nebude pro Prodávajícího vázána, nedohodnou-li se účastníci výslovně jinak.

Za písemnou formu je považována i komunikace prostřednictvím e-mailu nebo faxu. 

2. Dodání předmětu koupě

Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc (dále též jako „zboží“ nebo „dílo“), která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí Prodávajícímu kupní cenu.

Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 

Prodávající Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.

Prodávající splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

Má-li Prodávající věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, Prodávající odevzdá Kupujícímu – spotřebiteli až, jakmile mu věc předá dopravce.

Prodávající odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Prodávající věc pro přepravu.

Po přechodu vlastnického práva 3D návrhů, vizualizací apod. na Kupujícího dává Kupující souhlas Prodávajícímu k prezentaci těchto návrhů pro marketingové účely Prodávajícího. Prodávající bude s těmito materiálu zacházet tak, aby nepoškodil jméno a důvěrné informace Kupujícího.

3. Přechod nebezpečí škody

Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Prodávající umožnil nakládat.

V případě, že je zboží přepravováno 3. osobou, nebezpečí škody na Kupujícího podnikatele přechází předáním prvnímu přepravci. V případě Kupujícího spotřebitele přechází nebezpečí škody převzetím věci.

Při příjmu zboží je nutné zkontrolovat, zda není zboží/obal poškozen.  V případě poškození zboží/obalu, sepište s řidičem na místě protokol o poškození do přepravního listu. Na pozdější reklamace způsobené vlivem přepravy nebude brán zřetel. Podrobný postup uveden v reklamačním řádu.

Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

4. Práva z vadného plnění – blíže určuje Reklamační řád

Prodávající odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

1.     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

2.     se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;

3.     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti; a

4.     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká:

1.     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;

2.     na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;

3.     u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Kupujícím; nebo

4.     vyplývá-li to z povahy věci.

Jednotlivé lhůty blíže upravuje Reklamační řád.

Pro Kupujícího podnikatele je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může Kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li Kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

a) Podstatné porušení smlouvy 

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující spotřebitel právo:

1.     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady;

2.     na odstranění vady opravou věci;

3.     na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo 4. odstoupit od smlouvy.

Kupující spotřebitel sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující spotřebitel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu spotřebitel, že vady neodstraní, může Kupující spotřebitel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nezvolí-li si Kupující spotřebitel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

b) Nepodstatné porušení smlouvy

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující spotřebitel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud Kupující spotřebitel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

Neodstraní-li Prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující spotřebitel požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující spotřebitel změnit bez souhlasu Prodávajícího.

V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží.

Pro Kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „ObčZ“) následující:

- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

- při nepodstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího,

- při podstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy spotřebitelem v případě uzavření smlouvy distančním způsobem

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy, která byla uzavřena distančním způsobem (tj. za použití komunikačního prostředku, který umožňuje uzavření smlouvy bez současné fyzické přítomnosti stran) ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

1.     kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

2.     smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

3.     smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:

1.       o poskytování služeb, které Prodávající splnil s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy;

2.       o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

3.       o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;

4.       o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím;

5.       o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů;

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel veškeré náklady na navrácení zboží, a to jak v případě, kdy zboží může být vráceno obvyklou poštovní cestou tak i v případě, kdy vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou být nemůže.

Spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

Prodávající umožňuje spotřebiteli odstoupit zasláním na adresu: nabytek@arbyd.cz.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Prodávajícího obdržel.

Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. 

Spotřebitel odpovídá Prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. 

V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

2. Odstoupení v ostatních případech

Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli, na základě individuálního ujednání mezi ním a Prodávajícím, odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených v čl. IV. 1. VOP (jinak určených pouze pro spotřebitele), pak Kupující bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

1.     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;

2.     použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;

3.     nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo

4.     prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

V. Ceny

Ceny jsou uvedeny v nabídce Prodávajícího zaslané Kupujícímu. Cenová nabídka nemusí být konečná v případě, že se objeví potřeba činnosti do rozpočtu nezahrnutých, pokud nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

V případě potvrzení objednávky si Prodávající vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu ve výši 50 %  (nebo dle dohody smluvních stran) z ceny bez DPH z hodnoty objednávaného. Po připsání platby bude objednávka dále postoupena ke zpracování.

Kupující prohlašuje, že pro fakturaci a uplatnění první snížené sazby DPH splňuje zákonné podmínky, především ustanovení §48 a §49 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dále se kupující zavazuje uhradit zhotoviteli veškerou škodu a náklady, které zhotoviteli vzniknou, pokud se prohlášení o splnění podmínek pro uplatnění první snížené sazby DPH ukáže nepravdivým.

VI. Objednávání

Objednávky se zasílají elektronicky na adresu:

nabytek@arbyd.cz nebo na konkrétního zaměstnance, se kterým je objednávka řešena, popř. poštou na adresu ARBYD CZ s.r.o., Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov.

VII. Platební podmínky

Platební podmínky jsou řešeny individuálně s Kupujícím a jsou upřesněny před uzavřením smlouvy.

VIII. Dodací podmínky

1. Způsoby dodání

Prodávající upřesní formu dodání před uzavřením smlouvy.

Pokud součástí objednávky bude i provedení montáže ze strany prodávajícího, je kupující povinen předem upozornit prodávajícího na jím použité materiály v místě realizace, které mají vliv na montáž a realizaci zakázky. O tomto bude sepsán protokol nebo bude zapsáno ve stavebním deníku. V případě, že tak objednatel neučiní, nenese prodávající žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody, které při realizaci díla vzniknou.

2. Předání zboží

Podpisem dodacího listu stvrzuje Kupující jeho správnost. Veškeré nesrovnalosti a výhrady k dodávce zboží je Kupující povinen uvést na dodacím listě při převzetí zboží.

3. Skladné

V případě, že si Kupující nepřevezme zboží od Prodávajícího do 14 dnů od doby, kdy mu Prodávající umožnil se zbožím nakládat, může Prodávající účtovat za zboží skladné. Výše skladného bude řešena individuálně na základě celkového množství a doby uskladnění.

IX. Vyšší moc

Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření Smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Takové události mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud bezprostředně ohrozí provádění (zhotovení) Díla.

V případě, že bude nutné realizaci Díla přerušit z důvodu vyšší moci, bude se jednat o mimořádnou, nepředvídatelnou překážku a nepřekonatelnou překážku na straně zhotovitele, která není závislá na jeho vůli  a zhotovitel je povinen danou událost oznámit objednateli a poskytnout mu veškerou dokumentaci s uvedením předpokládaného dopadu na provádění Díla. Za prodlení způsobené vyšší mocí není zhotovitel odpovědný. Na tyto případy prodlení s provedením Díla se nevztahuje nárok objednatele na smluvní pokutu, úrok z prodlení, náhradu újmy nebo jakoukoli jinou kompenzaci. 

V případě přerušení prací zhotovitele na realizaci Díla z důvodů uvedených výše, má zhotovitel právo účtovat a fakturovat objednateli cenu za již dodané zboží, odvedenou práci, stejně tak jako za zboží (materiál, výrobky jiných dodavatelů apod.), které k uvedené zakázce již pořídil a nemohlo být z důvodu přerušení prací dodáno.

Vzhledem k celosvětovým problémům s dostupností surovin, materiálů, kování, komponentů apod. si společnost ARBYD CZ s.r.o. vyhrazuje právo na přerušení provedení díla, změnu termínu dodání zboží či změnu již potvrzených cen, pokud takové podmínky stanoví dodavatel i pro společnost ARBYD CZ s.r.o. 

X. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Prodávajícího a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží doklad o zakoupení (podrobnosti viz Reklamační řád).

XI. Závěrečná ustanovení 

Spotřebitelé mají právo zasílat své případné stížnosti (mimosoudní vyrovnání) na adresu nabytek@arbyd.cz.  Stížnosti budou řešeny Prodávajícím prostřednictvím e-mailové komunikace, případně osobním jednáním se spotřebitelem. 

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy (a které nebudou vyřešeny mimosoudně dle předchozího odstavce), budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu Kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 12. 4. 2021 přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovně Prodávajícího nebo elektronicky na http://www.arbyd.cz/cs/o-nas/vseobecne-obchodni-podminky/.

Požadavky na stavební připravenost a klimatické podmínky

Stavební připravenost prostoru zajišťuje zákazník.

Požadujeme stavební připravenost před zahájením montáže truhlářských prvků, především v prostorech s umístěním námi dodávaných prvků. A to: 

·         Kompletně dokončené omítky včetně výmalby, popř. keramického obkladu, s výjimkou předem domluvených míst 

·         Kompletně dokončené podlahové krytiny, s výjimkou předem domluvených míst  

·         Dokončené elektroinstalace a dokončené rozvody vody a odpadů. U truhlářských obkladů stěn není nutné finálně osazovat zásuvky/vypínače. Ideální je                osazení elektro krabičky (vhodné pro dřevěné nábytkové prvky) a příprava kabelů. Kompletace zásuvek/vypínačů proběhne po montáži truhlářských                      obkladů (elektrikářem od stavby popř. klienta). 

·         Vlhkost pro instalaci nábytku dle normy, tj. vlhkost vzduchu 40-50 %, vlhkost stěn a podlah 10-12 % 

·         Teplota v prostorách při instalaci i po ní nesmí klesnout pod 10°C. Teplota pro montáž ideálně min. 15°C. 

·         Příprava stěn pro zavěšení nábytku – vyztužení; např. OSB desky, překližka, masivní prkna,…. V místech instalace nábytku kotveného do stěn (horní skříňky              kuchyní, koupelnové skříňky,…) Umístění vyztužení dle zaslaných výkresů. 

·         Zajištění výtahu pro stěhování do vyšších pater (od 2.NP) 

·         Vhodné osvětlení v místě montáže 

·         Přístup k el. připojení 230 V do vzdálenosti cca. 50bm od místa montáže 

·         Zajištění zamykací místnosti pro skladování nářadí nebo nábytku 

·         Příprava vinylové či nelepené podlahy pro montáž 

·         Kupující je povinen upozornit prodávajícího na jím použité materiály v místě realizace, které mají vliv na montáž a realizaci zakázky. O tomto bude sepsán            protokol nebo bude zapsáno ve stavebním deníku. V případě, že tak objednatel neučiní, nenese prodávající žádnou odpovědnost za případné vzniklé                      škody, které při realizaci díla vzniknou.

Během instalace a po ukončení instalace nábytkového vybavení, by již neměly probíhat další stavební práce, aby nedošlo k poškození nábytku. 

Klimatické podmínky
Zboží je koncipováno do interiéru s relativní vlhkostí vzduchu v rozmezí 25–65 % při teplotě 18–30°C. Umístění v exteriéru, nebo relativní vlhkost interiérového prostředí nižší než 25% a vyšší než 65% při běžné pokojové teplotě působí negativně na výrobek a může způsobit nevratnou deformaci jednotlivých komponentů nábytku a to i v případě krátkodobého zatížení mimo koncipované rozmezí uvedených hodnot. 
V případě nedodržení těchto hodnot hrozí nenávratné poškození dodaného nábytku, za které nemůže mít výrobce odpovědnost.
Pozor na tyto hodnoty zejména u nábytku vyrobeného z masivu, překližky, spárovky a z dýhy.

Reklamační řád společnosti ARBYD CZ s.r.o., IČ: 26339269

pro vyřizování práv z odpovědnosti za vady prodané věci

1. Tento reklamační řád řeší vyřizování práv z vadného plnění prodávané movité věci (zboží), ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a dále v souladu s ustanoveními zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V případě rozporu mezi tímto reklamačním řádem a platnou smlouvou mají přednost ustanovení smlouvy.

2. Kupujícím se rozumí spotřebitel nebo podnikatel viz. VOP.

3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí Kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Kupující je povinen prodávanou věc s potřebnou péčí při převzetí ihned prohlédnout, což platí přiměřeně i v těch případech, kdy vady prodávané věci jsou zjistitelné až po otevření obalu kupované věci. Kupující může požadovat, pokud to povaha věci připouští, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby mu byla její činnost předvedena.

5. Při příjmu zboží je nutné zkontrolovat, zda není zboží/obal poškozen.  V případě poškození zboží/obalu, sepište s řidičem na místě protokol o poškození do přepravního listu. Na pozdější reklamace způsobené vlivem přepravy nebude brán zřetel. Společnost ARBYD  CZ s.r.o. nezodpovídá za vady způsobené přepravou provedenou 3. osobou.

Podrobný popis pro převzetí zboží od přepravní společnosti najdete v čl. Postup pro převzetí zboží od přepravní společnosti níže.

6. V případě, že věc při převzetí Kupujícím má zjevné vady, tj. není ve shodě s kupní smlouvou, má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny prodávané věci nebo od smlouvy ustoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo mohl vědět, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V takovém případě jde vada k tíži Kupujícího.

7. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. 

Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Kupující – podnikatel je oprávněn uplatnit právo ze skryté vady, která se vyskytne u zboží (v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí).  Právo ze zjevné vady je povinen Kupující – podnikatel uplatnit nejdéle do dvou dnů od převzetí zboží.

V případě, že výrobce (odlišný od Prodávajícího) poskytuje na výrobek záruční dobu, je možné uplatňovat vady z prodaného zboží i v takové lhůtě, ale pouze v takovém případě, kdy budou dodrženy podmínky možnosti reklamace stanovené výrobcem. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a v čas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

8. Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, vlastní přepravou, úmyslným poškozením, na vady, na které byl zákazník upozorněn písemně v kupní smlouvě, na silikonové a akrylové spoje nebo ošetřením, které nebylo v souladu s návodem na údržbu, který je ve zjednodušené formě součástí dodacího listu a v celém znění elektronicky na https://www.arbyd.cz/dokumenty/navod-k-osetrovani-nabytku.pdf. Kupují je povinen se s těmito návody seznámit před vlastní údržbou zboží.

9. Práva z vadného plnění se dále nevztahuje na nepříznivé podmínky v místě montáže – nevyvětranost, vlhkost, rozdíly v klimatu, rozdíly v teplotách apod.

10. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc koupena, a to bez zbytečného odkladu, kdy měl možnost si věc prohlédnout, nejpozději však do uplynutí stanovené záruční doby. Kupující je povinen vytknout zjištěné zjevné vady prodané věci zásadně před jejím použitím.

11. Koupi reklamované věci je Kupující povinen prokázat dokladem o nákupu a podle možnosti předložit i vadnou věc k posouzení nebo jinak umožnit Prodávajícímu prohlídku předmětu reklamace.

12. Ve včasné reklamaci musí Kupující jednak vytknout konkrétní vadu (vady) prodané věci, resp. označit vadné vlastnosti věci či okolnosti, které brání jejímu použití, jednak musí sdělit, jaké konkrétní právo z vadného plnění vůči Prodávajícímu uplatňuje.

13. Splní-li Kupující předpoklady pro reklamaci vady podle tohoto reklamačního řádu, Prodávající příjme reklamaci k vyřízení; v opačném případě reklamaci odmítne. V jednoduchých případech Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů; do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. 

14. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující – spotřebitel právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může Kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může Kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupit od kupní smlouvy.

15. Jde-li v oprávněné reklamaci o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána, má Kupující-spotřebitel právo na výměnu věci nebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší Kupujícímu-spotřebiteli, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí se považuje, pokud se stejná vada vyskytne znovu po předchozích dvou opravách. Za větší počet vad lze v závislostech na okolnostech konkrétního případu považovat alespoň tři vady věci, kdy Kupující pro tento větší počet vad nemůže věc dlouhodobě užívat, takže od něho nelze spravedlivě požadovat, aby nadále trpěl takové omezení. 

16. Jde-li o jiné neodstranitelné vady a nepožaduje-li výměnu věci, má Kupující-spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit, pokud Kupující oznámil vadu věci včas.

17. Pro Kupujícího-podnikatele se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

- výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy nikoliv za porušení podstatné,

- při nepodstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby Prodávajícího,

- při podstatném porušení smlouvy má Kupující – podnikatel právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

18. Dojde-li k výměně zboží na základě uznané reklamace, běh záruční doby se přerušuje na dobu, po kterou se reklamace vyřizovala. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

19. Reklamace, kdy Kupujícím je spotřebitel, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Reklamace, kdy Kupujícím je podnikatel, včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě.

20. Případná práva z odpovědnosti za vady uplatní Kupující u společnosti ARBYD CZ s.r.o., a to písemně na adresu společnosti: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov nebo e-mailem na adresu nabytek@arbyd.cz.

 

Postup pro převzetí zboží od přepravní společnosti

1. Zboží je předáno v pořádku (to znamená - nepoškozený karton, nepoškozené zboží): 

·         pokud nebudete přepočítávat jednotlivé kusy v zásilce, pak do přepravního listu potvrdíte svým podpisem a datem převzetí „Převzato bez kontroly počtu kusů“

·         pokud budete přepočítávat jednotlivé kusy v zásilce a všechny kusy souhlasí, pak potvrdíte přepravní list a to - „Převzato bez výhrad“ (doporučeno)

2. Zboží je předáváno v poškozeném obalu (promáčkliny na kartonu apod.): 

·         požádejte řidiče, zda můžete zboží rozbalit a zkontrolovat

·         pokud řidič souhlasí a po rozbalení zjistíte nepoškozené zboží, postupujte podle odst. 1 a potvrďte převzetí zboží jako „Převzato bez výhrad“

·         pokud po rozbalení zjistíte poškození zboží, pak zboží nepřebírejte a do přepravního listu v místě, kde potvrzujete převzetí, napište: "Nepřevzato z důvodu - pod poškozeným obalem bylo poškozené zboží"

3. Zboží je předáváno v poškozeném obalu a řidič Vám nepovolí zboží rozbalit: 

·         Doporučujeme odmítnout převzetí!

·         Jestliže však zboží převezmete, je nutné do přepravního listu napsat: „Převzato s výhradou - poškozený obal“. Pokud je obal při přebírání zjevně poškozen, a přesto bylo podepsáno „převzal bez výhrad“, tak pak toto poškození nelze reklamovat

·         Co nejdříve zboží zkontrolujte – případné reklamace je nutné uplatnit do dvou dnů od převzetí

·         Pokud po rozbalení zjistíte poškození výrobku, postupujte podle odst. 5 – reklamace skryté vady

4. Karton na zboží byl poškozen minimálním způsobem

·         Minimální poškození kartonu bylo možné přehlédnout, zboží jste proto převzali a potvrdili převzetí bez výhrad, nicméně po otevření jste uvnitř našli poškozené zboží

·         V tomto případě je možné do 2 pracovních dnů reklamovat tzv. skrytou vadu 

5. Reklamace skryté vady

- pro reklamaci skryté vady je nutné doložit několik přesných fotografií: 

•          fotografii celého výrobku 

•          fotografii poškozeného místa 

•          fotografii obalu v místě poškození (doporučujeme postavit karton vedle výrobku tak, aby bylo zřejmé, že poškození kartonu se dalo při přebírání přehlédnout, jedná-li se o situaci dle odst. 4)

•          fotografii obalu – štítek od nás jakožto výrobce s označením výrobku 

•          pokud je, tak fotografii štítku přepravní služby, na níž je patrné číslo přepravy 

•          fotografii kartonu, na kterém jsou přepravní značky jako neklopit, křehké atd. 

•          fotografii vnitřních částí obalu: igelit, vnitřní polystyrenová výplň (před dveřmi/otvorem), vnitřní kartony - stačí, když toto položíte na zem a vyfotíte

Řádně a včas nenahlášené mechanické poškození nemusí být v některých případech jako reklamace akceptováno.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od Prodávajícího Kupující souhlasí s těmito VOP a reklamačním řádem.

Aktualizace: 10.3.2023

 

Sjednat schůzku

Sjednejte si schůzku s designérem.

Ozveme se zpět.

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo dvě
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
rychlý kontakt

Napiště nám.

o svém projektu.

Ukažte, že nejste robot, vyberte číslo devět
Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů
rychlý kontakt
Používáme Cookies
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. V případě, že s tímto nesouhlasíte, můžete povolit jen tu část sbírání dat, se kterou souhlasíte.
Nastavení cookies
Soubory cookies byly navrženy tak, aby byly spolehlivým mechanismem, pomocí kterého si webové stránky zapamatují informace nebo zaznamenají aktivitu uživatele při prohlížení. Používáme je, abychom zajistili spolehlivost a bezpečnost našich stránek, sledovali jejich výkonnost a zprostředkovali personalizovaný nákupní zážitek a cílenou reklamu. Jejich povolením nám pomůžete v jejich vylepšování a efektivnějšímu nastavení služeb.
Tyto cookies jsou vyžadovány pro správnou funkčnost našich webových stránek a v našem systému je nelze vypnout.

Dotčené služby:
_GRECAPTCHA - Cookies pro ochranu proti spamu
PHPSESSID, user_pref, last-product-category, collapse-filter - Systémové Cookies
Tyto cookies jsou určené pro analýzu výkonu webu a pomáhají nám zlepšovat služby a obsah který vám nabízí.

Dotčené služby:
Google Analytics
HotJar
Tyto cookies jsou určené pro cílenou reklamu na nemovitosti, které by Vás mohli v budoucnu zajímat. Tyto marketingové soubory cookie budou použity pouze s vaším souhlasem.

Dotčené služby:
Google Ads
Seznam.cz
Facebook